Pogoda w Krakowie

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie to jedna z najlepszych uczelni wychowania fizycznego w kraju. W ostatnich latach regularnie znajduje się w czołówce rankingów zwyciężając w kategorii uczelni prowadzących kształcenie na kierunku wychowania fizycznego. Dołączyć do tego należy pierwszą lokatę w rankingu szkół wyższych kształcących na kierunkach turystycznych oraz najwyższą wśród AWF-ów ocenę mającą wpływ na kategorię naukową Wydziału Rehabilitacji Ruchowej. Daje to obraz czołowej w Polsce uczelni kształcącej w sposób profesjonalny, efektywny i nowoczesny.

Poza osiągnięciami naukowymi krakowska AWF może również poszczycić się wybitnymi wynikami sportowymi, i to w skali międzynarodowej, naszych studentów i absolwentów. Najlepszym tego przykładem są nazwiska medalistów olimpijskich Kamila Stocha, Luizy Złotkowskiej, Natalii Czerwonki, Radosława Zawrotniaka czy też czołowej tenisistki świata Agnieszki Radwańskiej. Pracę doktorską obroniła tu również najlepsza polska sportsmenka ostatniego dziesięciolecia, Justyna Kowalczyk.

 

Początki krakowskiej AWF sięgają 1893 roku, kiedy to na Uniwersytecie Jagiellońskim zainicjowano 2-letni kurs naukowy dla kandydatów na nauczycieli gimnastyki w szkołach średnich i seminariach nauczycielskich. Kurs prowadzony był przy Wydziale Lekarskim UJ , a w 1913 roku przekształcony został w 2-letnie Studium Wychowania Fizycznego. Kurs, a następnie Studium Wychowania Fizycznego były pionierską instytucją uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli WF w Polsce. Kontynuacją idei uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli WF było 3-letnie Studium Wychowania Fizycznego utworzone w 1927 r. przy Wydziale Lekarskim UJ. W 1950 r. Studium przekształcono w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. W roku 1972 uczelnia otrzymała nazwę Akademii Wychowania Fizycznego, a wkrótce po tym nadano jej imię Bronisława Czecha.

Akademia Wychowania Fizycznego jest państwową uczelnią wyższą, w której studiuje ponad 4 tys. młodych ludzi. Poszczególne wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. AWF prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone trybem stacjonarnym.

 

Kształcenie odbywa się w ramach trzech wydziałów:

  • Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
  • Wydziału Turystyki i Rekreacji

na następujących kierunkach:

 

* Wychowanie fizyczne – studia I-go i II-go stopnia przygotowują do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. W ramach zajęć fakultatywnych student może również uzyskać uprawnienia instruktora i trenera II klasy w wielu dyscyplinach sportu. Można też podjąć w ramach tego kierunku specjalizację z dziennikarstwa sportowego i rzecznictwa prasowego. W programie studiów znajdują się obozy letnie i zimowe, prowadzone odpowiednio w Ośrodku Sportów Wodnych AWF nad Jeziorem Rożnowskim oraz w Zakopanem.

* Sport – studia I-go stopnia pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy i umiejętności, które mogą być wykorzystane w projektowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesu treningowego sportowca, jak również w zarządzaniu organizacją sportową. Interdyscyplinarna wiedza oraz kompetencje specjalistyczne, w tym trenera II klasy wybranej dyscypliny sportu i menedżera sportu, umożliwiają absolwentowi aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie oraz pracę w społecznych i publicznych instytucjach sportowych.

* Kultura fizyczna osób starszych - Absolwent kierunku kultura fizyczna osób starszych posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się pracą z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną adekwatną dla demonstratora, pozwalającą przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na pracę we wszystkich jej strukturach/placówkach.

Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:

•    kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób w różnym wieku;

•    wykonywania zabiegów odnowy biologicznej u osób starszych i sportowców;

•    dostosowywania swoich działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii;

•    kontrolowania efektywności procesu usprawniania osób starszych.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ogólne cele kształcenia

Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, które pozwolą oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Przygotowanie do pracy w zakresie świadczenia usług osobom w domach i klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, w salonach fitness, klubach seniora, ośrodkach wypoczynkowych, w gabinetach odnowy biologicznej, hotelach/pensjonatach, klinikach zdrowia i urody a także klubach sportowych. Posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompetentnego pełnienia roli trenera personalnego aktywności fizycznej seniora lub instruktora odnowy biologicznej i specjalisty gerokinezjologii. Opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się kulturą fizyczną osób starszych, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Uzyskuje merytoryczne przygotowanie i niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm ludzi starszych.

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe.

Absolwent tego kierunku uzyskuje również wiedzę i umiejętności niezbędne do kompetentnego pełnienia roli trenera personalnego aktywności fizycznej seniora, instruktora odnowy biologicznej.

* Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych (WFSM) - Rekrutacja od roku akademickiego 2017/2018

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, które pozwalają oddziaływać na organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pracy w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami zyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie określonymi przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz w strukturach służb mundurowych . Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ponadto, potrafi projektować i realizować programy treningowe dostosowane do potrzeb służ mundurowych, mające na celu rozwój  specjalnej sprawności fizycznej lub zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób  wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. Posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych. Dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną co umożliwia demonstrowanie ćwiczeń fizycznych. Posiada kwalifikacje instruktora technik i taktyki interwencji/samoobrony, gimnastyki podstawowej,  instruktora  wybranych zespołowych  gier sportowych (piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej lub koszykówki) oraz uprawnienia ratownika wodnego i instruktora pływania. 

Jest przygotowany do pracy m.in. w Policji, Służbie Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Gminnej, Straży Miejskiej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, w Służbach Specjalnych (AW, ABW, SKW), BOR.

* Fizjoterapia – studia I-go i II-go stopnia przygotowują do prowadzenia rehabilitacji i stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w dysfunkcjach narządu ruchu i w chorobach narządów wewnętrznych. W programie studiów szczególny nacisk położono na zdobycie umiejętności stosowania praktycznych metod fizjoterapii: oprócz kinezyterapii, fizykoterapii i różnych form masażu, prowadzone są zajęcia z metod specjalnych (m.in. terapii manualnej, metody PNF, metody NDT Bobath, metody McKenzie), co daje absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy. Zajęcia kliniczne prowadzone są we współpracy z najlepszymi krakowskimi klinikami i szpitalami oraz centrami rehabilitacji. Studenci, mogą również poszerzać swoje zainteresowania poprzez pracę w działających w obrębie wydziału studenckich kołach naukowych. Absolwenci studiów I-go stopnia posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej sprawności lub obniżonej wydolności fizycznej pacjentów, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz poprawnego funkcjonowania w zespołach rehabilitacyjnych. Absolwenci studiów II-go stopnia uzyskują kompetencje niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne oraz są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – doktoranckich.

 

* Terapia zajęciowa – studia I-go stopnia przygotowują do podnoszenia jakości życia osób objętych procesem terapii. Program kształcenia jest zgodny ze standardami Światowej Organizacji Terapeutów Zajęciowych (WFOT) oraz Europejskiej Sieci Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Po ukończeniu studiów absolwenci nabywają szereg kompetencji umożliwiających prowadzenie terapii zajęciowej w zakresie szeroko pojętej adaptacji zajęć i środowiska do potrzeb konkretnej osoby. Program studiów przygotowuje do pracy w multidyscyplinarnym zespole terapeutycznym. Potencjalne miejsca zatrudnienia terapeuty zajęciowego to instytucje i ośrodki rehabilitacji, oddziały szpitalne o różnych profilach, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze i opieki społecznej oraz pracownie terapii zajęciowej.

 

* Kosmetologia – w ramach studiów I-go stopnia przygotowano specjalizacje: „Wellness & SPA z zarządzaniem” oraz „Holistyczna pielęgnacja ciała”. W programie studiów szczególny nacisk położono na przedmioty praktyczne. Miejscami potencjalnego zatrudnienia absolwentów tego kierunku są: salony i gabinety  kosmetyczne, ośrodki odnowy biologicznej, Wellness&Spa, gabinety dermatologiczne i medycyny estetycznej oraz firmy produkujące wyroby kosmetyczne.

 

* Turystyka i rekreacja – podczas studiów pierwszego stopnia absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Studenci uzyskują wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. W trakcie studiów wybierają jedną ze specjalności zawodowych: obsługę ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreację ruchową, odnowę psychosomatyczną, turystykę przygodową, e-biznes w turystyce. Studenci realizują także specjalizacje instruktorskie pozwalające na uzyskanie kwalifikacji instruktora rekreacji, między innymi w zakresie: aerobic, fitness, żeglarstwa, windsurfingu, narciarstwa, snowboardu, wspinaczki skałkowej, gier zespołowych oraz szkolenie wymagane do ubiegania się o uprawnienia pilota wycieczek. Podczas studiów drugiego stopnia absolwenci uzyskują tytuł magistra. W trakcie kształcenia studenci wybierają jedną ze specjalności: zarządzanie biznesem turystycznym, zarządzanie ośrodkami SPA, turystykę motywacyjną i biznesową lub  turystykę przyrodniczą. Oferta jest uaktualniana wraz z potrzebami rynku dlatego absolwenci tego kierunku są cenionymi pracownikami sektora turystycznego.

 

 

Od 1988 r. w Uczelni prowadzone są również studia doktoranckie. Na dwóch Wydziałach: Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Rehabilitacji Ruchowej na stacjonarnych studiach doktoranckich studiuje 183 doktorantów.

Działalność dydaktyczna i naukowa prowadzona jest przez wysokokwalifikowaną kadrę liczącą ok. 270 nauczycieli akademickich, dla których, co ważne, AWF w Krakowie jest podstawowym miejscem pracy.

 

Prężnie działające Centrum Edukacji Zawodowej organizuje studia podyplomowe, kursy instruktorskie i trenerskie w różnych dyscyplinach sportu, stwarza możliwość dokształcania i nabywania nowych kwalifikacji:

- Sport (kursy instruktorskie, trenerskie)

- Rekreacja (kursy instruktora rekreacji ruchowej)

- Fizjoterapia Wellness i SPA

- Bezpieczeństwo i ratownictwo

- Turystyka, integracja, animacja, wypoczynek

- Warsztaty, szkolenia, konferencje

- Studia podyplomowe

 

Na rozległych terenach AWF w Krakowie nieustannie rozbudowywany jest nowoczesny kampus akademicki z profesjonalnymi obiektami sportowymi, z których najnowszym jest kompleks krytych pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej. Na terenie uczelni studenci i sportowcy mogą także korzystać ze stadionu lekkoatletycznego z nowoczesną bieżnią tartanową, hali zespołowych gier sportowych, hali do tenisa ziemnego, profesjonalnej hali gimnastycznej oraz boisk do siatkówki plażowej. Do dyspozycji jest również boisko do piłki nożnej, tunel lekkoatletyczny z bieżnią tartanową, ścianka wspinaczkowa. Ostatnia z inwestycji, wspomniany na wstępie kompleks pływalni, powstał na bazie funduszy Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z dofinansowaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najważniejszym obiektem uczelni jest budynek główny mieszczący sale wykładowe, bibliotekę, pracownie i laboratoria oraz aulę z łączną liczbą 350 miejsc siedzących. Na terenie kampusu AWF mieszczą się również trzy domy studenckie, w których może mieszkać około 1000 osób oraz obszerny parking.

W ramach oferty kulturalnej uczelnia proponuje działalność w Zespole Tańca Ludowego „Krakowiak”. Na terenie uczelni funkcjonuje również Klub Studencki „Madness”. Uczelnia prowadzi także bogatą działalność wydawniczą wydając punktowane czasopisma naukowe z dziedziny nauk o kulturze fizycznej oraz publikacje w ramach serii „Monografie” oraz „Podręczniki”.                                 

Gwiazdy Sportu – studenci i absolwenci AWF w Krakowie

Jak przystało na uczelnię, w której sport odgrywa ważną rolę, AWF w Krakowie może pochwalić się sportowymi wynikami swoich studentów i absolwentów na najwyższym światowym poziomie. Absolwentem AWF jest dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi, mistrz świata i zwycięzca Pucharu Świata w skokach narciarskich, Kamil Stoch. Wraz z obecnym studentem Maciejem Kotem, zdobyli także medal MŚ w drużynie. W AWF studiuje również Agnieszka Radwańska, która na swoim koncie ma m.in. II miejsce w tenisowym rankingu WTA i finał Wimbledonu oraz kilkanaście zwycięstw w turniejach WTA. Radwańska wygrała juniorskie turnieje wielkoszlemowe Wimbledon 2005 i French Open 2006. Jej młodsza siostra Urszula również jest znakomitą tenisistką i także studentką krakowskiej AWF.

Medalistkami olimpijskimi w zmaganiach drużynowych są panczenistki Luiza Złotowska (brązowa medalistka z Vancouver i srebrna z Soczi) oraz Natalia Czerwonka (srebrna medalistka z Soczi), mające na swoim koncie także medale mistrzostw świata. Szpadzista Radosław Zawrotniak srebrny medal olimpijski wywalczył w drużynie szermierczej podczas igrzysk w Pekinie. Warto w tym gronie wymienić naszych absolwentów, obecnych pracowników Zakładu Lekkiej Atletyki: Grzegorza Sudoła – srebrnego medalistę mistrzostw Europy w chodzie sportowym oraz Marcina Nowaka, który w mistrzostwach Europy w sztafecie 4x100 m wywalczył srebrny i brązowy medal.

Studenci AWF mają możliwość wyczynowego uprawiania sportu w Klubie Sportowym AZS AWF Kraków, funkcjonującym sprawnie dzięki wydatnej pomocy uczelni. W sekcjach: lekkiej atletyki, szermierki, wioślarstwa, kajakarstwa slalomowego i gimnastyki sport uprawia blisko 650 osób w tym ok. 400 studentów i absolwentów uczelni. Wśród nich prawie 300 studentów reprezentuje uczelnię w Akademickich Mistrzostwach Małopolski oraz Akademickich Mistrzostwach Polski, w których AWF w Krakowie od kilku lat zajmuje czołowe lokaty. Reprezentanci AZS AWF Kraków zdobywają najwyższe laury w kraju, ustanawiają rekordy Polski i z powodzeniem reprezentują nasz kraj w zawodach międzynarodowych. O bardzo wysokim poziomie sportowym tych sekcji świadczy również  rywalizacja drużynowa, w której od wielu lat akademicy z Krakowa plasują się w ścisłej czołówce krajowej.

3a 2a 4a 1a