Pogoda w Krakowie

REGULAMIN

Zjazdu Absolwentów 

Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

w Krakowie.

§ 1

Poniższe określenia używane w regulaminie mają następujące znaczenie:

1. „Służby porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony i mienia do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie; członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu, zawierające: nazwę firmy, numer identyfikacyjny, fotografię,  pieczęć i podpis wystawcy;

2. „Teren imprezy” AWF w Krakowie - teren wewnętrzny oznaczony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

3. „Uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.

4. „Impreza” ogół działań odbywających się na terenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w ramach i w związku ze Zjazdem Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

§ 2

1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy - Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, zwaną dalej Organizatorem; dotyczy imprezy pod hasłem ,,Zjazd Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, odbywającej się w dniu 23.06.2017r., na terenie imprezy należącym do Organizatora, położonym przy al. Jana Pawła II 78 w Krakowie.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą  przebywały na terenie imprezy, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba  przebywająca na terenie imprezy, w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób biorących udział w imprezie i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza.  

§ 3

Wstęp na teren imprezy przysługuje wszystkim osobom, które wpłaciły Organizatorowi opłatę za uczestnictwo w imprezie i zarejestrowały się poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej: http://jubileusz.awf.krakow.pl/ lub w recepcji imprezy i posiadających na przedramieniu widoczną opaskę identyfikacyjną. 

§ 4

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych,

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e) napojów alkoholowych,

f) środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających, 

g) własnych produktów spożywczych, 

h) opakowań szklanych.

2. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt. 

3. Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym gastronomicznej) lub innej zarobkowej, bez zgody Organizatora imprezy. 

4. Zabrania się dewastacji i niszczenia terenu, obiektów wszelkiego mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz jego otoczenia.

5. Organizator imprezy może odmówić wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,

d) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową, odmawiającym poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży),

6. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i  na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

§ 5

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:

a) służby porządkowe i służby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone,

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych,

c) udostępnienie pomocy przedmedycznej oraz zaplecza sanitarno-higienicznego,

d) oznakowanie terenu imprezy umożliwiające uczestnikom imprezy orientację w terenie i sprawną ewakuację w razie potrzeby.

2. Organizator w zakresie określonym przepisami prawa uprawniony jest do monitorowania terenu imprezy, a w szczególności zachowania jej uczestników, przy pomocy urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. 

3. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek uczestników imprezy i osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

4. Organizator dokonuje zabezpieczenia przeciwpożarowego poprzez zapewnienie tego, że:

a) pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,

b) służby porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej. 

§ 6

1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są zgodnie z obowiązującymi przepisami do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o którym mowa w §.4. niniejszego regulaminu,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem imprezy oraz obiektów i terenów Organizatora, a w przypadku nie wykonania takich poleceń do wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy,

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

1. Niniejszy regulamin jest dostępny:

a) w siedzibie organizatora: AWF Kraków,

b) na stronie internetowej: http://jubileusz.awf.krakow.pl,

c) w recepcji Zjazdu Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisław Czecha w Krakowie, w dniu imprezy,

d) przy wejściach na teren imprezy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

§ 8

Regulamin obowiązuje na terenie i w czasie trwania imprezy.

   

ORGANIZATOR

Ważne telefony:

Kierownik ds. bezpieczeństwa: Ryszard Arlukiewicz tel.: 668 431 820

Recepcja Zjazdu Absolwentów: 12 683 12 64

 

Mapka terenu imprezy - załącznik nr 1 do regulaminu,

 

3a 2a 4a 1a